Vilkår for deltakelse i «merk-og-slipp» sports- og rekreasjonsfisket etter makrellstørje i 2019

Fangst og merkingen skal i utgangpunktet gjøres av fiskerne selv, og de som deltar må derfor få opplæring i å sette merker på makrellstørjen og bli godkjent før fisket starter.

Videre må alle deltakerne i sports- og rekreasjonsfiskelaget være bosatt i Norge. I tillegg må alle sports- og rekreasjonsfiskelag som skal delta i dette fisket være egnet, utrustet og bemannet til fiske etter makrellstørje.

Det skal sendes inn en søknad pr. team og båt, og søknadene vil bli vurdert ut fra en helhetsvurdering av kriteriene nedenfor. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn fire sports- og rekreasjonsfiskelag, vil Fiskeridirektoratet foreta loddtrekning mellom søkere som er vurdert som like gode for å velge ut hvilke fire sports- og rekreasjonsfiskelag som får delta i fisket.

Fiskeridirektoratet viser til at det er første gang et sports- og rekreasjonsfiske gjennomføres i Norge. Det er kun tre parter i ICCAT som tillater et fiske etter østlig makrellstørje: Tyrkia, EU og Norge.

Dersom et «merk-og-slipp» fiske for sports- og rekreasjonsfiskelag eventuelt skal vurderes videreført også i 2020 er det viktig at de som blir tildelt tillatelse deltar i fisket (se minimumskrav for tilgjengelighet).

 

Utvalgskriterier

Ved vurdering av om et sports- og rekreasjonsfiskelag er egnet, bemannet og utrustet vil Fiskeridirektoratet legge vekt på minimumskravene som listes opp under. Det er en fordel om teamets medlemmer har erfaring utover minimumskravene (beskrevet under som ønskelige egenskaper). Erfaring med stangfiske etter store tunfiskarter (over 100 kg) vil bli vektlagt.

 

NB!

Utvalg av søkere vil som utgangspunkt bli gjort på bakgrunn av informasjonen som mottas i søknadene. Søkerne har selv ansvar for at all informasjon som etterspørres blir oppgitt. Det er derfor viktig at søkerne gjør seg godt kjent med alle kravene som stilles i dette dokumentet, og at alle punktene under punkt 1 til 3 besvares systematisk punkt for punkt og utfyllende i søknaden. Der det kan være aktuelt å beskrive utstyr, ber vi om at det oppgis navn på produsent, samt modellbetegnelse. Erfaringen til alle personene som er en del av søknaden skal beskrives kort og konsist.

 

1. Fiskeutstyr

1.1  Minimumskrav til sneller

1.1.1 Snellene skal ha en minimumsstørrelse på 50.

1.1.2 Leverandørens oppgitte bremsekraft eller dokumenterte bremsekraft etter justering på snellen skal være på minst 44 lbs.

 

1.2 Minimumskrav til stenger

1.2.1 Stengene må være dokumentert egnet til «Big Game» – fiske.

1.2.2 Leverandørens nedre vektklassifisering skal være 80 lbs eller høyere, og den øvre vektklassifiseringen skal være 130 lbs eller høyere.

 

1.3 Minimumskrav til hovedsnøre

1.3.1 Snellene skal være fylt med minimum 600 m snøre med en minimums oppgitt bruddstyrke på 130 lbs eller mer.

 

1.4 Minimumskrav til seletøy

1.4.1 Hvis teamet skal fiske stand-up, så må teamet ha seletøy av god kvalitet. Det skal være plate på lårene og belte til feste i stangen. Seletøyet skal være beregnet for «Big Game»- fiske.

 

2. Båt

Beskrivelse av båttype, eventuell modell, motorstørrelse og eventuelt navn på båten skal være nevnt i søknaden. Det vil kun være mulig å endre båten som er nevnt i søknaden som følge av særlige omstendigheter. Fiskeridirektoratet avgjør om endring av båt skal godkjennes.

2.1 Minimumskrav til båten

2.1.1 Båten skal være CE kategori C eller tilsvarende.

2.1.2 Båten skal ha en minimumslengde på 17 fot.

2.1.3 Båten skal ha gode manøvreringsegenskaper med tanke på sluttfasen/landing av fisken.

2.1.4 Båtens ripe må være av en slik høyde at avkroking og merking av fisken er mulig uten å måtte løfte fisken. Den må likevel være høy nok til at man står stabilt mens man kjører en stor makrellstørje.

2.1.5 Båten skal ha forsterket stangholder/ripefeste som er tilpasset fiske etter makrellstørje.

 

3. Team

Alle som skal være en del av teamet må være navngitt i søknaden. Det vil kun være mulig å legge til eller endre navn på personene som er nevnt i søknaden som følge av særlige omstendigheter. Erfaringen til alle personer på søknaden skal beskrives kort og konsist. Fiskeridirektoratet avgjør om endring av personer skal godkjennes.

Teamet skal bestå av minimum 3 personer (se nedenfor), inkludert minst en skipper. Teamet kan bestå av flere enn 3 personer enten ved å være flere personer om bord, eller for å kunne rullere på den samme båten (forutsatt at kravene nedenfor er oppfylt).

3.1 Minimumskrav til skipper

3.1.1 Skipperen skal ha erfaring med navigering av båten som blir brukt til fisket eller tilsvarende båt.

3.1.2 Skipperen skal ha båtførerprøven hvis han/hun er født etter 1980.

3.1.3 Skipperen skal ha erfaring i føring av båt under innhaling av stor fisk med stang.

 

3.2 Minimumskrav til teamansvarlig (kan også være skipper)

3.2.1 En teamansvarlig skal alltid være om bord. Flere personer kan inneha rollen.

3.2.2 Teamansvarlig må ha erfaring med innhaling (med stang) og håndtering av store pelagiske fisker (over 100 kg) i Norge eller utlandet.

3.2.3 Teamansvarlig må ha betydelig erfaring med forberedelse, utstyrsrigging og gjennomføring av stangfiske etter store tunfiskarter (over 100kg) i Norge eller utlandet.

 

3.3 Minimumskrav til teamet

3.3.1 Deltakerne må ha erfaring med innhaling (med stang) og håndtering av stor fisk i Norge eller utlandet.

 

3.4 Teamet – ønskelige egenskaper

3.4.1 Det er ønskelig at deltakerne har erfaring med forberedelse, utstyrsrigging og gjennomføring av stangfiske etter store tunfiskarter (over 100kg) i Norge eller utlandet.

3.4.2. Det er ønskelig at teamansvarlig har erfaring med gjenutsetting av stor fisk (over 100 kg) i Norge eller utlandet.

 

3.5 Minimumskrav til tilgjengelighet

3.5.1 Teamet skal være tilgjengelig i minimum 14 dager i perioden 13.05.2019 til 31.12.2019 for å fiske målrettet etter makrellstørje i norsk farvann. Tilgjengeligheten skal beskrives i søknaden.

 

3.6 Krav til samtlige teamdeltakere

3.6.1 Det skal opplyses om noen av deltakerne har pågående eller oppgjorte saker knyttet til mulige brudd på regelverk om fiske.

3.6.2 Alle deltakerne må være bosatt i Norge.

Tunfisk