Ferjefritt til Smøla?

Ferjefritt til Smøla?

Referanse

Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap (NNBT) setter fullt trykk på Talgsjøen og Edøyfjorden! Nytt styre og daglig ledelse sammen med at at kommunene Aure, Kristiansund og Smøla har gitt selskapet nye økonomiske muskler, gir rom for en mer offensiv satsing fremover.

NNBT er et selskap som eies av kommunene Aure, Kristiansund og Smøla. Formålet er jobbing for bedre samferdselsløsninger på ytre Nordmøre. Selskapet har det siste året tatt flere viktige grep for å sette fart og enda større trykk på arbeidet med realisering av et «Fergefritt Nordre Nordmøre».

Ny organisering og finansiering av 3-årsplan

Gjennom et treårig prosjekt har de tre eierkommunene finansiert 2,7 millioner kroner for perioden 2021–2023, for å  jobbe fram sikrere løsninger / alternativer for fergefri Talgsjøforbindelse og fastlandsforbindelse til Smøla i første omgang.

Olav Ellevset, med bred og mangeårig erfaring fra ulike samferdselsprosjekter, er ansatt som midlertidig daglig leder i en oppstartsfase. Iver Nordseth, med lang erfaring som samferdsselspolitiker er valgt som styreleder. De tre ordførerne i eierkommunene, Hanne Berit Brekken (Aure), Kjell Neergaard (Kristiansund) og Svein Roksvåg (Smøla) er sammen med Karin Torset som representant for næringslivet, er valgt som selskapets styremedlemmer.

Fantastiske muligheter

Både ordfører Kjell Neergaard og Hanne Berit Brekken tok til orde for at man ikke hadde ligget på latsiden og at man hadde jobbet og utnyttet tiden godt i korona-året. Man kunne valgt å informere i bruddstykker om status underveis men landet på at man skulle presentere prosjektet i dag, etter at både organisering, finansiering og planer fremover var klare.

De tre eierkommunenes ordførere talte varmt om hvilke fantastiske muligheter realiseringen av disse sambandene vil bety for en felles bo- og arbeidsregion på Nordmøre.

Større trafikkpotensial enn tidligere estimert

Olav Ellevset kunne også informere om at tidligere trafikkberegninger sannsynligvis er for lave at trafikkpotensialet er større enn antatt. Det ble påvist i 2019, hvor det i regi av Samspleis AS ble gjennomført en omfattende trafikkundersøkelse for Nordmøre og deler av Romsdal der trafikal virkning av flere vegprosjekter ble undersøkt, deriblant faste kryssinger av Talgsjøen, Edøyfjorden og Vinjefjorden.

I flere trafikkanalyser for Nordmøre i 2017–2018, gjennomført av ViaNova Plan og Trafikk for Samspleis AS, har man ved bruk av transportmodeller greid å oppjustere trafikkpotensialet. En transportmodell gir muligheter for å studere hva som skjer når man gjør endringer i transporttilbudet, for eksempel ved å etablere en ny veiforbindelse eller å redusere takstene for kollektivtrafikanter. Man regner ganske enkelt med at henholdsvis veien vil bli brukt mer eller at kollektivtrafikk blir brukt oftere.

Et annet eksempel er den sterke trafikkøkningen gjennom Atlanterhavstunellen mellom Kristiansund og Averøy, etter at bompengeinnkrevingen ble avsluttet.

Planer og umiddelbare tiltak

For NNBT AS vil det bli utført umiddelbare tiltak med å få utferdiget avtaler med hver enkelt kommune om utredningsbistand mv. basert på kommunestyrevedtakene. Deretter må Møre og Romsdal Fylke  orienteres om selskapets planer for videre arbeid, for deretter å be fylkeskommunen om å anmode Samferdselsdepartementet om forhåndsberegning av fergeavløsningsmidler for Talgsjø- og Edøyfjordsambandet.

I løpet av året vil det blant annet bli gjennomført en akustisk undersøkelse av bunn- og fjellforløp i Edøyfjorden for å fastlegge dybden for en undersjøisk tunnel som tidligere har vært skissert av konsulentselskapet Asplan/Viak i 2014.  Tidligere har konsulentselskapet Norconsult skissert en undersjøisk tunnel under Talgsjøen mellom Aure og Kristiansund. Det vil bli satt i gang en vurdering av et alternativt påhuggsområde til det som tidligere var skissert på Kvernberget.

For begge kryssingene blir det også bli igangsatt en vurdering av bruløsninger som alternativer til tunnelene. Dette arbeidet vil utnytte den unike kompetansen som over de siste årene er opparbeidet for både faste og flytende kryssinger langs E39 over fjorder som Bjørnafjorden, Sognefjorden, Sulafjorden, og Halsafjorden.

Finansiering av prosjektene

Større trafikkpotensial er også gode nyheter for finansieringen av prosjektene. Utgangspunktet er at prosjektene kan finansieres gjennom en kombinasjon av den etablerte ferjeavløsningsordningen for fylkesvegprosjekter over maksimalt 45 år, og en bompengeordning.

Siden trafikktallene vil være avgjørende for hvorvidt prosjektene kan la seg gjennomføre på denne måten, vil det også bli gjennomført en uavhengig verifisering av de tallene som foreligger i dag.

Finansieringsevne over 40 år – eksempler

Edøyfjorden

Trafikk: 900 kjøretøy per døgn, gjennomsnitt i et år (ÅDT)

Gjennomsnittlig takst 145 kr + 1 % pr. år
Eks. årlig ferjeavløsningstilskudd over 40 år: 20 mill. kr
Årlig trafikkvekst:

  • 1 % over 40 år ca. 4,2 mrd. kroner (2,9+1,3)
  • 2 % over 40 år ca. 4,9 mrd. kroner (3,6+1,3)

 Talgsjøen

Trafikk: 4000 kjøretøy ÅDT

Gjennomsnittlig takst 156 kr + 1 % pr. år
Eks. årlig ferjeavløsningstilskudd over 40 år: 20 mill. kr
Årlig trafikkvekst:

  • 1 % over 40 år ca. 15,1 mrd. kroner (13,8+1,3)
  • 2 % over 40 år ca. 18,6 mrd. kroner (17,3+1,3)

NNBT legger også opp til å styrke finansieringen av arbeidet ved at både fylkeskommune, banker, og bedrifter med flere inviteres til å bli medeiere i selskapet.

Koordinering med trøndelagsnaboene

Etter at den nye organisasjonen er satt og prosjektet er forankret i de tre eierkommunene, vil det være naturlig å se dette samferdselsprosjektet i sammenheng med prosjekter med nabokommunene i Trøndelag, Hitra, Frøya og Heim som en naturlig del av vår felles kystregion.

Det interkommunale selskapet Midt-Norsk Fergeallianse, eid av kommunene Frøya, Smøla, Hitra, Heim, Aure, Kristiansund samt Nordmøre Havn IKS, jobber blant annet med å realisere fergeforbindelsen mellom Hitra og Aure.

– Her er også flere av NNBTs organisasjon representert i styret og det er helt naturlig å se disse prosjektene i en sammenheng. Kommunene på Nordmøre og kommunene i Orkdalsregionen har et felles samferdselsutvalg, og senest på sist møte for noen uker siden diskuterte vi både fergesambandet Hitra–Aure og kryssingen av Talgsjøen og Edøyfjorden sier ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund.

Referanse fbclid=IwAR1K8IA6qrawcRFE5P80AwvKU3gFGRKwMdOyeK5RwQj7gPLwrG1lpZJjtnEKjell Neergaard, Karin Torset, Svein Roksvåg og Hanne Berit Brekken er også representert i Midt-Norsk Fergeallianse AS.

– Vinjefjorden er ikke glemt,men den ligger foreløpig ikke i vedtektene i NNBT, der ligger kryssing av Talgsjøen og Edøyfjorden. Det blir diskutert og avklart hvem som skal ha ansvar for å jobbe videre med dette prosjektet, NNBT eller Halsafjordsambandet AS, avslutter Kjell Neergaard.

Legg igjen en kommentar